Energia z biomasy

Energia z biomasy Vývoj v poľnohospodárskom sektore ukazuje, že investície do obnoviteľných zdrojov energie (OZE) sú stabilizačným prvkom poľnohospodárskeho podniku a dôležitým prvkom úspechu je integrácia do energetickej sústavy.

Naša spoločnosť poskytuje komplexné riešenia vyvedenia výkonu od svoriek kogeneračnej jednotky až po pripojenie na distribučnú sieť zahŕňajúce:
· štúdiu pripojiteľnosti (ak je potrebné ju vypracovať)
· poradenstvo pri výbere technického riešenia · realizačný projekt
· dodávku a montáž vysoko a nízko napäťových silových zariadení (VN/ NN)
· dodávku a montáž transformátorov prípadne kioskových transformovní
· dodávku a inžiniering elektrických ochrán a riadiaceho systému
· úradné skúšky a revízie, skúšky VN káblov a uvedenie do prevádzky

Poľnohospodárstvo sa stáva producentom predikovateľnej elektrickej energie, ktorá je bezpochýb komoditou s budúcnosťou. Pretože jej spotreba rastie. Výroba bioplynu je zaujímavá z niekoľkých aspektov:
· zúžitkovanie odpadov rastlinnej a živočíšnej výroby
· likvidácia poľnohospodárskych prebytkov a odpadov
· likvidácia biologickej zložky komunálneho odpadu
· sebestačnosť v dodávke tepla
· eliminovanie kolísania výkupných cien poľnohospodárskej výroby

Na začiatok